Andrijana Filipović 23/07/2020

Vještina delegiranja 2/3 - Postavljanje ciljeva

Iskustvo zaposlenika
Iskustvo zaposlenika
2 min. čitanja 1

Ključni element procesa delegiranja je dobro oblikovanje cilja i svrhe prenesenog zadatka. Kada je ispravno učinjeno, postavljanje ciljeva može poboljšati angažiranost zaposlenika tako sto povećava učinkovitost i resurse organizacije. Postavljanje „pametnih“ ciljeva može biti izazovno kao i njihovo ispunjavanje.

Valjano postavljanje ciljeva duž organizacije omogućuje razumijevanje poslovnih prioriteta, osigurava usmjeravanje rada zaposlenika u skladu sa strategijama, poboljšava učinkovitost i zadovoljstvo zaposlenih. Podrazumijeva uzimanje u obzir konteksta, odnosno poslovne ciljeve organizacije, neposredne poslovne izazove te ciljeve pojedinih odjela organizacije. 

Svrha ciljeva je usmjeravanje zaposlenika prema očekivanim ishodima rada koji doprinose organizaciji u cjelini. Stoga je prirodno uključiti zaposlenike u cijeli proces postavljanja ciljeva od početka do kraja. Tako se otvara mogućnost postavljanja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva te povećava vjerojatnost da će se oni ostvariti.

Suradnički pristup pri postavljanju ciljeva sa zaposlenicima djeluje motivirajuće i potiče preuzimanje odgovornosti za ishode.  Inspirira predanost i omogućava pojedincima osjećaj vlasništva u postizanju svojih ciljeva. Uključivanje zaposlenika u proces planiranja i postavljanja dugoročnih ciljeva podiže učinkovitost i motivaciju za kontinuirani razvoj.

Kako uspješno postavljati radne i razvojne ciljeve?

Pri definiranju zadataka odnosno delegiranju, voditelj i zaposlenik bi trebali zajednički postaviti tzv. Pametne (SMART) ciljeve ili ishode rada. Akronim SMART (engl. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) nam daje smjernice u postavljanju ciljeva – dobro definirani ciljevi sadrže pet karakteristika vidljivih na slici niže:

 S.M.A.R.T. ciljevi

Primjer SMART cilja delegiranog zadatka zaposleniku u odjelu direktnog marketinga: Kreirati i provesti kampanju koja će u roku od mjesec dana povećati priljev kupaca za proizvoda XY za npr. 20%, unutar zadanog budgeta. (Možemo biti i specifičniji pa definirati ciljane segmente kupaca ili možemo koristiti neke druge mjere uspjeha).

Još o ciljevima

Važno je povezati pojedinačne ciljeve s poslovnim ciljevima organizacije. Zaposlenici će biti motiviraniji i učinkovitiji ako mogu vidjeti kako se njihovi individualni ciljevi uklapaju u širu sliku te kako oni doprinose ostvarivanju timskih, odjelskih i organizacijskih ciljeva.

Također, dobro artikulirani i dokumentirani ciljevi u pismenoj formi povećavaju značajno vjerojatnost njihovog ostvarenja.

Kada je potrebno, važno je ciljeve prilagođavati promjenama poslovnih i radnih uvjeta. Tako im održavamo relevantnost i vjerojatnost uspješnog ostvarenja, te održavamo motivaciju i predanost zaposlenika. Možda se najveća vrijednost dobro postavljenih, pametnih ciljeva ogleda u tome što pomažu pojašnjavanju poslovne uloge pojedinog zaposlenika i načina na koji doprinosi uspjehu organizacije u cjelini.

Učinkovitost djelatnika unaprjeđujemo delegiranjem odgovornosti i zadatka suradničkim pristupom, uključujući zaposlenika u proces postavljanja cilja delegiranog zadatka.  U tom procesu ili interakciji, uloga voditelja je iznijeti svrhu i razlog provedbe određenog zadatka, inicijative ili projekta, jasno postaviti očekivanja glede kvalitete konačnog rezultata rada te definirati vremenski okvir realizacije. Uloga zaposlenika je iznaći najbolje načine i dinamiku rješavanja zadatka kao i samog praćenja ostvarenja, te odgovorno pristupiti realizaciji odnosno radu. Uloga voditelja je i pratiti rad zaposlenika te o njemu davati povratne informacije. O svim elementima uloge voditelja i zaposlenika razgovora se tijekom oblikovanja cilja delegiranog zadatka te se jasno raspodjeljuju odgovornosti.

Zajedničkim oblikovanjem SMART cilja potičemo zaposlenika na preuzimanje odgovornosti za ishode i rezultate delegiranog zadatka.

Literatura i preporuka za daljnje čitanje:

Autor

Andrijana Filipović

Poslovni edukator | Executive coach | Konzultant

Nezavisni profesionalac u području razvoja organizacije i vođenja. Zadnjih godina, usmjerena pružanju podrške organizacijama i profesionalcima koji su spremni svoj poslovni uspjeh graditi na vlastitim snagama, znanjima i vještinama te osjećaju postignuća koji iz njega proizlazi kao motivu za kontinuirani razvoj.